• Πληροφορική για Ενήλικες
  • Ταχύρυθμα για πιστοποιήσεις πληροφορικής ECDL
  • Λογιστική για ενήλικες
  • Ταχύρυθμα μαθήματα για πιστοποιήσεις LCCI
  • Ταχύρυθμα μαθήματα αγγλικών για ενήλικές καθώς επίσης και για πιστοποίηση IELTS
  • Προετοιμασία για εισδοχή σε Γαλλικό Πανεπιστήμιο
  • Προετοιμασία για εισδοχή σε πανεπιστήμια της Ιταλίας
  • Κυβερνητικές εξετάσεις/Αστυνομικές

Μαθήματα :Ελληνικά, Αγγλικά, Μαθηματικά και Γενικές Γνώσεις και για Α8, Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος και Αριθμητικού Λογικού Συλλογισμού.

  • Φοιτητές 

Ταχύρυθμα μαθήματα σε φοιτητές για τα μαθήματα (Μαθηματικά, φυσική, Βιολογία, Χημεία, Φιλολογικά, Οικονομικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Πληροφορικής)

Εκδήλωση Ενδιαφέρντος